Hvordan søke om tilskudd?

Alle søknader leveres elektronisk.

Du må logge inn med brukernavn og passord i søknadsportalen for å starte søknadsprosessen.

Om du ikke har søkt tilskudd fra Musikkutstyrsordningen (MUO) tidligere eller om du har søkt før 2017, må du opprette en ny profil. Søknadsportalen ble opprettet i januar 2017 og kan være ny siden du søkte sist. Ny profil opprettes i fanen registrer ny bruker.

For å logge inn velger du logg inn øverst i høyre hjørne. Når du er logget inn vil du fremdeles være på forsiden, men opp i høyre hjørne står det nå logg ut (Brukernavn).

Har du glemt brukernavn ditt eller har du trøbbel med å logge inn? Send en e-post til post@utstyrsordningen.no eller ring på 21 37 88 10, så hjelper vi deg gjerne!

Har du glemt passordet ditt, benytter du glemt passord-funksjonen som finnes i innloggingsvinduet. Passordet du får tilsendt er et midlertidig passord. Du oppdaterer kontaktinformasjon og oppretter nytt passord etter at du har logget inn, i fanen som heter min profil.

Søknadsportalen fungerer dessverre ikke med nettleseren Microsoft Edge enda.

 
Hvordan fylle ut søknadsskjema?

Innholdet i søknaden vil avhenge av hva du søker om.


Hvilken dokumentasjon skal legges ved søknaden?

Dokumentasjonen som skal legges ved søknaden vil avhenge av hva du søker om.

Hvordan skrive en god søknad?


Musikkutstyrsordningen prioriterer gode prosjekter. Kvalitetene i prosjektet må du formidle gjennom søknaden, og det er derfor viktig at søknaden er gjennomarbeidet.

På bakgrunn av søknadens begrunnelse vurderer vi behovet for utstyret/tiltaket det søkes tilskudd til, og det er derfor viktig at behovet beskrives godt.

 • Sett deg godt inn i de generelle vilkårene

 • Tenk på hvordan prosjektet er relevant for oss

 • Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon

 • Start tidlig

 • Ta kontakt ved spørsmål

 

Hva skjer etter at søknaden er levert?


Når søknaden er sendt inn, vil du få en bekreftelse på e-post med kopi av søknaden. Hvis du ikke mottar en slik bekreftelse bør du ta kontakt med oss slik at vi kan finne ut om søknaden er registrert.

Hver søknad får et saksnummer (ST årstall/XXX) som skal oppgis i all korrespondanse og henvendelser til Musikkutstyrsordningen.

Behandlingstiden vil avhenge av søknadsmengden, men man må forvente ca 12 uker fra søknadsfrist til vedtaket sendes ut. Søknaden behandles i første av administrasjonen, som leverer sin innstilling til fordelingsutvalget som er oppnevnt av Musikkutstyrsordningens styre. Fordelingsutvalget prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak. Musikkutstyrsordningen vil under behandlingen av større søknader innhente faglig vurdering fra en ekstern fagperson.

Dokumentasjonskravene må være oppfylt før søknaden behandles. Søknader som faller utenfor Musikkutstyrsordningens tilskuddsområder vil ikke bli behandlet. Alle søknader vil bli besvart.

Vi kan ha behov for ytterligere dokumentasjon underveis i saksbehandlingen. Dersom vi trenger opplysninger eller har spørsmål til søknaden tar vi kontakt med deg. Vi setter pris på om vi får informasjonen vi etterspør så raskt som mulig. På den måten blir vår saksbehandlingstid mer effektiv, og deres ventetid kortere. Mye av korrespondansen skjer via e-post og det er derfor viktig sjekke den registrerte e-postadressen jevnlig.

Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet eller tiltak som er gjennomført før vedtak om tildeling er mottatt.

Klage

Vedtaket kan klages inn for styret i Musikkutstyrsordningen. Klagefristen er tre uker fra vedtaksdato. Klagen må begrunnes. Fordelingsutvalgets prioritering kan ikke påklages. Klagen sendes til postmottak@utstyrsordningen.no og merkes med søknadens referansenummer. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker ytterligere tilbakemelding på søknaden, eller rådgivning, ta gjerne kontakt med oss på 21 37 88 10 eller post@utstyrsordningen.no.

Vedtaksbrev

Alle som søker Musikkuttyrsordningen vil få vedtaksbrev tilsendt til epostadressen regisrert i søknaden.

Hvordan aksepterer jeg tilskuddet?


Søkere som har fått vedtak om tilskudd må akseptere vilkårene for tildelingen. Dette gjøres ved å returnere tilskuddsavtalen som sendes ut med vedtaksbrevet. Dersom tilskuddsavtalen ikke er signert og returnert til Musikkutstyrsordningen innen 30 dager fra vedtaksutsendelse bortfaller tilsagnet. Den eller de som signerer på tilskuddsavtalen skal ha fullmakt til å forplikte tilskuddsmottaker til innholdet i avtalen (signaturrett eller lignende).

Det er viktig å merke seg at:

 • Tilskuddet kun skal brukes til det formålet det er bevilget til
 • Det skal leveres rapport for tilskuddet etter gjennomført tiltak
 • Musikkutstyrsordningen skal synliggjøres som bidragsyter med logo på nettsider og trykksaker
 • Musikkutstyrsordningen kan kreve midlene tilbakebetalt dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene

Hvordan gjøre innkjøp?


Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig innkjøper. MUO er ikke part i saken.

Tilskuddsmottaker har i tillegg en selvstendig plikt til å avklare sin stilling under regelverket om offentlige anskaffelser og hvorvidt investeringen, hvor tilskuddet fra MUO inngår, må gjennomføres i tråd med kravene i dette regelverket.

I innkjøpsguiden finner dere kravene MUO stiller til innkjøpsprosess og råd knyttet til gjennomføring av innkjøp.

Husk at teknisk spesifikasjon skal forelegges MUO før tilbudsinnbydelsen sendes ut!

Når utbetales tilskuddet?


Tilskuddet utbetales når Musikkutstyrsordningen har mottatt og godkjent søknad om forskudd eller rapport for gjennomført tiltak.

Hele tilskuddet utbetales ikke som forskudd.
Ved forskuddsutbetaling har tilskuddsmottaker tre måneder på å rapportere for hele tilskuddet.

En søknad om forskudd skal inneholde:

 • utfylt og signert søknad om utbetaling av forskudd
 • ordrebekreftelse eller faktura
 • kjøpskontrakt (hvis det foreligger)
 • tilbud (hvis det foreligger)
 • kvittering fra nettbank el. (hvis det foreligger)

En rapport skal inneholde:

 • utfylt og signert rapportskjema
 • faktura
 • kjøpskontrakt (hvis det foreligger)
 • tilbud (hvis det foreligger)
 • kvittering fra nettbank el.

Tiltak må gjennomføres i henhold til vedtak og tilskuddsavtale.

Tilskuddet kan kun benyttes til det utstyret som er angitt i vedtaket, og brudd på dette kan føre til at tilskuddet helt eller delvis holdes tilbake. Alle justeringer må avklares med MUO i forkant av innkjøp.

Tilskuddet bortfaller dersom dette ikke er benyttet innen ett år etter at vedtak er sendt ut.
Tilskudd til øvingsutstyr for øvingsfellesskap og akustisk forprosjekt bortfaller dersom dette ikke er benyttet innen tre måneder etter at vedtak er sendt ut.

Hva er de generelle vilkårene?


Musikkutstyrsordningens (MUO) formål er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Dette skal nås ved å administrere offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.

2. Tilskuddsberettigede målgrupper
Hovedaktiviteten innenfor virksomheten skal være rettet mot øving eller fremføring av rytmisk musikk.
Tiltaket må være allment tilgjengelig, ha helårsdrift, og ha høy bruksfrekvens ut ifra lokale forhold.

Målgruppene kan grovt sett deles inn i fire grupper:

 • Spillesteder – Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål
 • Øvingsfellesskap – Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

3. Tilskuddsområder

 • Fremføringsutstyr – målgruppe: spillesteder og konsertarrangører
 • Øvingsutstyr – målgruppe: øvingsanlegg og øvingsfellesskap
 • Akustiske tiltak – målgruppe: spillesteder, øvingsanlegg og øvingsfellesskap
 • Øvingslokaler:
  Bygging og utbedring av øvingslokaler – målgruppe: øvingsanlegg
  Musikkbinger – målgruppe: øvingsanlegg

4. Avgrensinger

a. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak eller norskregistrert utenlandsforetak (NUF)
b. Det gis ikke tilskudd til virksomhet som faller inn under annet offentlig ansvarsområde
c. Det gis ikke tilskudd til enkeltstående arrangementer og konsertserier, festivaler, diskotek og lignende
d. Det gis ikke til tilskudd til utstyr som er anskaffet eller tiltak som er gjennomført før vedtak om tildeling er mottatt
e. Det gis ikke tilskudd til ren studiovirksomhet
f. Det gis ikke tilskudd til vedlikehold av utstyr og lokaler
g. Det gis ikke tilskudd til kor, korps, musikkteater og lignende
h. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter og utstyr
i. Det gis normalt ikke tilskudd til prosjekter som får fullfinansiering fra andre instanser
j. Det gis normalt ikke tilskudd til brukt utstyr
k. Det gis normalt ikke tilskudd til utstyr over nøktern standard for angitt bruk


 • Egenandel

  Tilskuddsmottaker betaler en egenandel som beregnes ut ifra den totale investeringssummen på det vedtaket omfatter. Egenandelen er 25% for private tilskuddsmottakere og 50% for kommunale tilskuddsmottakere.

 • Søknadsfrist

  Musikkutstyrsordningen har to søknadsfrister: 1.mars og 1. september. Særlige områder kan ha løpende søknadsfrister. Kun søknader levert gjennom Musikkutstyrsordningens søknadsportal innen søknadsfristen blir behandlet.

 • Søknadsbehandling

  Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper legges til grunn for behandling av søknader.

 • Aksept av vedtak

  Tilskudd aksepteres gjennom retur av signert tilskuddsavtale. Tilskudd som ikke er akseptert innen oppgitte frister bortfaller.

 • Rapportering

  Tilskudd som ikke er rapportert innen oppgitte frister bortfaller.

 • Klagebehandling

  Søker har rett til å klage på vedtak. Klagen må være begrunnet. Klagefristen er tre uker fra vedtak er sendt til søker. Styret er klageorgan. Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

 • Mislighold

  Ved mislighold av avtale eller tilskudd kan Musikkutstyrsordningen kreve tilskudd tilbakebetalt.