Hvem kan få tilskudd?

Spillesteder

Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål

Konsertarrangører

Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål

Øvingsanlegg

Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

Øvingsfellesskap

Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Hovedaktiviteten innenfor virksomheten skal være rettet mot øving eller fremføring av rytmisk musikk. I begrepet rytmisk musikk inngår: Rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre. Tiltaket må være allment tilgjengelig, ha helårsdrift, og ha høy bruksfrekvens ut ifra lokale forhold. Egenandelen er minimum 25% for private tilskuddsmottakere og minimum 50% for kommunale tilskuddsmottakere.
 

Viktig!

Lese de generelle vilkårene. Her finner du informasjon om tilskuddsberettigede grupper, tilskuddsområder og avgrensninger.

Generelle vilkår
 

Fremføringsutstyr


Tilskudd til fremføringsutstyr omfatter lydutstyr, lysutstyr og backline av nøktern og holdbar kvalitet. Målgruppen for fremføringsutstyr er:

 • Spillesteder – drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål.

Tildelinger til konsertarrangører vil normalt være begrenset til mindre fremføringsanlegg og backline.

Virksomheten skal

 • være registrert i enhetsregisteret
 • ha en ryddig økonomi
 • ha en kontaktperson med ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr

Spillesteder skal også

 • ha ansatt daglig leder
 • oppfylle gjeldende krav til teknisk ansvarlig
 • ha en langsiktig leieavtale eller tilsvarende

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden:

 • Vedtekter
 • Årsrapport for siste driftsår
 • Konsertprogram for siste to semestre, samt for førstkommende semester
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig)
 • Liste over utstyr som søker besitter pr i dag
 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Finansierings- og fremdriftsplan

Virksomheter under etablering skal levere følgende istedenfor årsrapport og regnskap:

 • Økonomiplan/budsjett for tre første driftsår
 • Budsjett og tidsplan for tilrettelegging av lokaler (dersom dette er relevant)

Musikkutstyrsordningen vil etterspørre ytterligere dokumentasjon ved behov

Fra MUOs tilskuddsavtale:
Tilskuddsmottaker forplikter seg til
o å forvalte og vedlikeholde utstyret slik god skikk i bransjen tilsier
o å til enhver tid ha tilknyttet en teknisk ansvarlig med relevant profesjonell kompetanse for oppfølging av denne avtalen

Med tilknyttet teknisk ansvarlig menes fast ansatt eller ekstern teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse, som har et særskilt ansvar for vedlikehold og oppfølging av tilskuddsmottakerens tekniske utstyr.

Hvorfor krever MUO at tilskuddsmottaker skal ha teknisk ansvarlig?
o Tilknytning av teknisk ansvarlig er med på å sikre gode forhold for arrangør, artist og publikum ved å sørge for at utstyret fungerer som det skal.
o Gode rutiner for vedlikehold og oppfølging, samt periodisk service forlenger utstyrets levetid vesentlig.
o Forventet levetid på utstyret er satt til minimum sju år. Søknader om utstyr til å erstatte tildelt utstyr, eller søknader som går på dekning av tidligere innvilget utstyrsbehov vil ikke bli innvilget i denne perioden.

Hva er anbefalt vedlikehold og «god skikk»?
Basert på innhentede opplysninger fra bransjen anbefaler MUO:
o At det gjøres en gjennomgang av det tekniske utstyret 2- 4 ganger i året. Antall gjennomganger er avhengig av arrangementsfrekvens og hvor mye utstyret eventuelt flyttes på.
o At mindre komponenter har kontinuerlig ettersyn
o At det utarbeides en tilstandsrapport i forbindelse med hver gjennomgang
o At det utarbeides gode daglige rutiner for vedlikehold gjennom hele året

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan dere kan løse dette i praksis.

Øvingsutstyr


Tilskudd til øvingsutstyr omfatter utstyr til felles benyttelse i øvingsanlegg/øvingsfellesskap og vil normalt tildeles i henhold til gjeldende standardsatser. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.

Målgruppene for øvingsutstyr er:

 • Øvingsanlegg  – virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål
 • Øvingsfelleskap – musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom
Øvingsanlegg skal

 • minimum ha en ansatt med ansvar for drift og vedlikehold av utstyr og lokaler
 • være registrert i enhetsregisteret
 • ha en ryddig økonomi

Øvingsfellesskap

 • må kunne vise til en fast og stabil øvingsfrekvens over minimum ett år
 • skal ha en kontaktperson som har ansvar for drift og vedlikehold av lokaler og utstyr

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden:

 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Liste over utstyr til felles benyttelse pr i dag

Øvingsanlegg må i tillegg levere:

 • Vedtekter
 • Årsrapport siste driftsår
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig)

Øvingsanlegg under etablering skal levere følgende istedenfor årsrapport og regnskap:

 • Økonomiplan/budsjett for tre første driftsår
 • Budsjett og tidsplan for tilrettelegging av lokaler (dersom dette er relevant)

Musikkutstyrsordningen vil etterspørre ytterligere dokumentasjon ved behov

For beregning av tilskudd til øvingsutstyr brukes i hovedsak standardsatser. Personlige instrumenter/utstyr faller utenfor ordningens tilskuddsområde (MUOs generelle vilkår punkt 4h). Dette gjelder for eksempel gitar, bass, blåseinstrumenter og andre instrumenter som ikke er beregnet til felles bruk. I tillegg er trommeskinn, trommestikker, instrumentstrenger, instrumentkabler, effektpedaler, plekter og instrumentstativ eksempler på utstyr som regnes som personlige instrumenter/utstyr.

Følgende standardsatser gjelder for 2015:

 • Sanganlegg * 30.000,-
 • Sanganlegg m/ Sub* 46.000,-
 • Trommesett inkl cymbaler 12.000,-
 • Gitarforsterker 7.500,-
 • Bassforsterker 7.500,-
 • Keyboard/stagepiano 10.000,-
 • Cymbalpakke 4.000,-
 • Keyboardstativ 500,-
 • Notestativ & notelys (ifm tilskudd til konsertarrangører og spillesteder) 1.000,-

*Sanganlegg: 2 aktive høyttalere m/stativ og kabler, 1 mikser, 4 mikrofoner, 4 mikrofonstativ og 4 mikrofonkabler. Satsene for de ulike komponentene er: høyttalere 7.500,- pr stk / høyttalerstativ 1.000,- pr stk / mikser 4.000,- / mikrofoner 1.000,- pr stk / mikrofonstativ 600 pr stk / mikrofon- og høyttalerkabler 400 pr stk. I de tilfellene det er gitt tilskudd til sanganlegg med 2 stk sub-høyttalere er satsen 8.000,- pr sub. Satsene brukes også hvis det gis tilskudd til enkeltdeler av et sanganlegg.

Øvingslokaler


Tilskudd til øvingslokaler deles inn i

 • Bygging og utbedring av øvingslokaler
 • Musikkbinger

Tilskudd til bygg og utbedring av øvingslokaler gis på bakgrunn av søknadsbudsjett begrenset oppad til 250.000,- per øvingsrom.

Tilskudd til musikkbinger gis i form av tilskudd på 250.000,- per musikkbinge. Dette utgjør ca. 50% av innkjøpssummen. Tilskuddsmottaker står selv ansvarlig for transport, montering og tomt.

Målgruppen for øvingslokaler er

 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål
Virksomheten skal

 • ha minimum en ansatt som har ansvar for drift og vedlikehold av lokaler og utstyr
 • være registrert i enhetsregisteret
 • ha en ryddig økonomi

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden om bygging og rehabilitering av øvingslokaler:

 • Detaljert prosjektbeskrivelse
 • Akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker
 • Beskrivelse av planlagt driftsmodell og forventet bruk, samt driftsavtale med tredjepart dersom dette er relevant
 • Vedtekter
 • Årsrapport for siste driftsår
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig)
 • Finansierings- og fremdriftsplan

Øvingsanlegg under etablering skal levere følgende istedenfor årsrapport og regnskap:

 • Økonomiplan/ budsjett for tre første driftsår

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden om musikkbinger:

 • Kart/plantegning med planlagt plassering
 • Beskrivelse av planlagt driftsmodell og forventet bruk, samt med driftsavtale med tredjepart dersom dette er relevant
 • Vedtekter
 • Årsrapport for siste driftsår
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig)

Øvingsanlegg under etablering skal levere følgende istedenfor årsrapport og regnskap:

 • Økonomiplan/budsjett for tre første driftsår

Musikkutstyrsordningen vil etterspørre ytterligere dokumentasjon ved behov

Akustiske tiltak


Tilskudd til akustiske tiltak deles i tre grupper:

 • Akustisk forprosjektrapport; fagakustisk utredning om behov for romakustiske og lydisolerende tiltak
 • Enkle romakustiske tiltak
 • Større romakustiske og lydisolerende tiltak

Målgruppene for alle grupper akustiske tiltak er

 • Spillesteder – Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

Enkle romakustiske tiltak kan også søkes av

 • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Øvingsfellesskap – Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Kun unntaksvis gis det tilskudd til akustiske tiltak uten at det foreligger en akustisk rapport utarbeidet av en fagakustiker.

Et forprosjekt har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Rapporten skal inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. En forprosjektrapport skal utføres av en fagakustiker.

Forprosjektrapport eller tilsvarende rapport er et av vilkårene for å få tilskudd til større akustiske tiltak.

Akustiske tiltak kommer i flere former og om et akustiske tiltak er mindre eller større i format vil avhengig av omfang og kostnad. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning.
Spillesteder skal

 • være registrert i enhetsregisteret
 • ha en ryddig økonomi
 • ha ansatt daglig leder
 • oppfylle gjeldende krav til teknisk ansvarlig

Konsertarrangør skal

 • være registrert i enhetsregisteret
 • ha en ryddig økonomi
 • ha en kontaktperson med ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr

Øvingsanlegg skal

 • være registrert i enhetsregisteret
 • ha minimum en ansatt med ansvar for drift og vedlikehold av lokaler og utstyr
 • ha en ryddig økonomi

Øvingsfellesskap

 • må kunne vise til en fast og stabil øvingsfrekvens over minimum ett år
 • skal ha en kontaktperson som har ansvar for drift og vedlikehold av lokaler og utstyr

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden om forprosjekt:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Beskrivelse av prosjektet og foreløpig fremdriftsplan
 • Målsatte skisser eller tegninger av lokalet med høyde, lengde og bredde
 • Enkel beskrivelse av materialer i tak, gulv og vegger pr i dag

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden om enkle romakustiske tiltak:

 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Beskrivelse av prosjektet med detaljløsninger, eventuelt akustisk forprosjektrapport
 • Målsatte skisser eller tegninger av lokalet med høyde, lengde og bredde
 • Enkel beskrivelse av materialer i tak, gulv og vegger pr i dag

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden om større akustiske tiltak:

 • Langsiktig leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker
 • Plan- og snittegninger av lokalet/bygget
 • Finansierings- og fremdriftsplan
 • Vedtekter
 • Årsrapport for siste driftsår
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig)

Musikkutstyrsordningen vil etterspørre ytterligere dokumentasjon ved behov

Musikkbinge


Målgruppen for musikkbinge er

 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Musikkbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Musikkbinger plasseres ofte i nærheten av skoler eller idrettsanlegg hvor barn og ungdom ferdes og har sitt nærmiljø. En musikkbinge kan være et rimeligere alternativ enn å gjøre endringer i eksisterende lokaler.

Musikkutstyrsordningen har i 2016 inngått en rammeavtale om levering av musikkbinger. Prisen på selve musikkbingen er kr 522.500,- inkl mva og tilskuddet fra MUO er på kr 250.000,-. I tillegg til prisen på musikkbingen kommer det kostnader for transport fra grensen ved Ørje til endelig bestemmelsessted. Ofte er det også kostnader forbundet med klargjøring av tomten hvor musikkbingen skal plasseres.

Musikkbingen blir transportert i 2 deler og settes sammen til 1 rom på endelig plasseringssted. Bingens utvendige mål er 6 x 5 meter, med vindu og dør på hver sin kortside. Innvendig areal er 25 m2. Skulle det være behov for å flytte musikkbingen så lar det seg gjøre. Musikkbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Musikkbingen plasseres ofte i nærheten av skoler eller idrettsanlegg hvor barn og ungdom ferdes og har sitt nærmiljø.

MUO har også inngått en rammeavtale på musikkbinger med størrelse 40 m2. Denne musikkbingen kommer i 3 deler som settes sammen på endelig plasseringssted. Pris for denne inkl mva er 757.500,-. Tilskuddet vil ligge på ca 50 % av innkjøpssummen.

Virksomheten skal

 • minimum ha en ansatt som har ansvar for drift og vedlikehold av lokaler og utstyr
 • være registrert i enhetsregisteret
 • ha en ryddig økonomi

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden om musikkbinger:

 • Kart/plantegning med planlagt plassering
 • Beskrivelse av planlagt driftsmodell og forventet bruk, samt med driftsavtale med tredjepart dersom dette er relevant
 • Vedtekter
 • Årsrapport for siste driftsår
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig)

Øvingsanlegg under etablering skal levere følgende istedenfor årsrapport og regnskap:

 • Økonomiplan/budsjett for tre første driftsår

Musikkutstyrsordningen vil etterspørre ytterligere dokumentasjon ved behov

 

Søk tilskudd!

Søknadfristene er 1. mars og 1. sept. Ny bruker eller glemte brukernavn/passordet. Det fikser vi også om du trykker her:

Gå til søknadsportalen