Om Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Vårt formål er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk.

Dette skal nås ved å administrere offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.


Dette er Musikkutstyrsordningen:

 • Musikkutstyrsordningen (MUO) ble dannet gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne. Musikkutstyrsordningen ble stiftet høsten 2008.
 • MUO deler årlig ut nesten 30 millioner kroner fordelt på musikkprosjekter i alle landets fylker.
 • Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr, scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr.
 • I tillegg har MUO gitt tilskudd til rundt 170 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av over 300 øvingsrom.

MUO skal etterstrebe likestilling og mangfold i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjonen, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. MUO skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling, mangfold og bærekraft og være en pådriver for å fremme disse verdiene.


Musikkutstyrsordningen
Øvre slottsgate 2B
0157 Oslo

Org nr 993 426 008
Telefon: +47 21378810


Daglig leder
Rhiannon Hovden Edwards
rhiannon@utstyrsordningen.no

Rådgiver/ saksbehandler
Ketil Havgar
ketil@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 12

Rådgiver/ saksbehandler
Nina Popperud
nina@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 15

Fagutvikling
Kjetil F. Wevling
kjetil@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 14

Kontor/ informasjon
Marte Evenrud
marte@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 10

 

Organisasjonen


Generalforsamlingen
Musikkutstyrsordningens øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av organisasjoner innenfor den rytmiske delen av musikkbransjen og møtes annenhvert år.
Følgende organisasjoner møter i generalforsamlingen:

 • AKKS Norge
 • Artistorganisasjonen GRAMART
 • bandORG
 • Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
 • Norsk Jazzforum
 • Norske Konsertarrangører
 • NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
 • nyMusikk
 • Office for Transnational Arts production (TRAP)
 • FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans
 • Samspill – International Music Network

Styret
Musikkutstyrsordningens sittende styre ble valgt på ordinær generalforsamling juni 2017 og sitter til neste generalforsamling i juni 2019. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av det rytmiske musikkfeltet og består av:

Christian Wadahl Uhlen er en advokat fra Oslo. Han har nå egen advokatpraksis i fellesskapet Rognlien, Djønne & Co. Før dette jobbet han med juridiske og politiske problemstillinger i Artistorganisasjonen GramArt i nærmere ni år. Han var konstituert som daglig leder ett av disse årene, og har således også økonomisk og administrativ ledererfaring. Christian har også nærmere fire års erfaring fra offentlig forvaltning.
Guro Kleveland jobber som kommunikasjonsrådgiver i Rikskonsertene. Hun har bred erfaring med strategisk kommunikasjon og offentlig konsertvirksomhet i hele landet. Styreleder i Balansekunst.
Asle Bakke Brodin er daglig leder av Foreningen Ekko og Ekko-festivalen. Han har vært sentral i utviklingen og driften av Østre i Bergen, hus for lydkunst og elektronisk musikk.
Nestleder i Sosialistisk Venstreparti, og elektromusiker. Har sittet i styrene i Tempo, Trøndelag Folkemuseum og Trondheim Jazzforum. Går ut av Stortinget i høsten 2017.
Fra Kristiansand, bor i Sortland, produsent på Kulturfabrikken. Musiker, utdannet fra Universitetet i Agder samt Høgskolen i Oslo (administrasjon og ledelse). Har jobbet som daglig leder i AKKS Oslo og arbeidet med Konsertforeningen Havresekken i Oslo
Lysdesigner. Fast lysdesigner for bla. Highasakite, jobbet på klubber, festivaler og scener over hele Norge og i internasjonalt. Utdanning fra den Danske Scenekunstskole.
Har arbeidet med store sceneproduksjoner gjennom Kulturkompaniet. Vært manager for Kvelertak, Overthrow og Frk Fryd og er nå daglig leder i STAR, kompetansesenter for musikk i Rogaland. Har master i kulturledelse fra Universitetet i Agder.

Fordelingsutvalget
Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Fordelingsutvalget ledes av Louise Winnes Prestgård. Utvalgets medlemmer er:

 • Louise Winnes Prestgård
 • Stig Gunnar Ringen
 • Ida Collet Belle
 • Thomas Ryjord
 • Nina Fjeldet
 • Nosizwe Baqwa (vara)
 • Silje Grimstad (vara)
 • Jan Kenneth Transeth (vara)

Administrasjonen
Administrasjon står for den daglige driften og består av 5 ansatte:

 • Rhiannon Hovden Edwards – daglig leder
 • Ketil Havgar – rådgiver og saksbehandler
 • Nina Popperud – rådgiver og saksbehandler
 • Kjetil F. Wevling – fagutvikling
 • Marte Evenrud – kontor- og informasjonsansvarlig

Likestilling
MUO skal etterstrebe likestilling i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjon, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. MUO skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling i musikklivet, og være en pådriver for likestillingsfremmende grep i musikklivet.

Vedtekter


Musikkutstyrsordningen er dannet gjennom sammenslåing av Musikkverkstedordningen og Norgesnettet i tråd med St.meld. nr. 21 (2007-2008) Samspill – Et løft for rytmisk musikk og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 295 (2007-2008).
Organisasjonens navn er Musikkutstyrsordningen.
Musikkutstyrsordningen har hovedkontor i Oslo.
Formålet med ordningen er å sikre tilgang til øvingslokaler over hele landet og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk. Musikkutstyrsordningen skal administrere offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.

Medlemskap i organisasjoner med rett til å oppnevne representanter til organisasjonens generalforsamling, er verken en forutsetning eller en begrensning i forhold til tildeling av støtte fra Musikkutstyrsordningen.

Musikkutstyrsordningen skal samarbeide med nasjonale og regionale organisasjoner innenfor musikk- og kulturfeltet og offentlige myndigheter. Organisasjonen Musikkutstyrsordningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund som en allmennyttig organisasjon med kulturelt og ikke-kommersielt formål.

Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Musikkutstyrsordningen. Følgende organisasjoner har en stemme hver på generalforsamlingen:

 • AKKS Norge
 • BandORG
 • Transnational Arts Productions (TrAP)
 • Grammofonartistenes forening (GramArt)
 • Folkemusikk- og Folkedansorganisasjonen (FolkOrg)
 • Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
 • Norsk jazzforum
 • Norsk Rockforbund
 • Notam
 • Ny Musikk
 • Samspill

Ovennevnte organisasjoner og styret kan foreslå nye organisasjoner til å ta plass i generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkjenner nye kandidater med simpelt flertall.

Generalforsamlingen skal påse at organisasjonen drives etter formålet og følger vedtekter og de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter på området. Generalforsamlingen oppnevner offentlig godkjent revisor. Generalforsamlingen velger styre og valgkomité etter innstilling fra valgkomiteen. Generalforsamlingen møtes hvert annet år.

Styret skal bestå av 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer. Styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen. Styret er ansvarlig for retningslinjene til ordningen.

Styret ansetter daglig leder. Styret har ansvar for at Musikkutstyrsordningen og det som vedrører den blir forvaltet tilfredsstillende.

Styret oppretter utvalg og komiteer etter behov og delegerer nødvendig myndighet.
Valgkomiteens forslag skal ivareta bredest mulig kompetanse, kjønnsmessig balanse og geografisk spredning. Øvrig mandat og sammensetting av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.
Styret fremmer, sammen med Kultur- og kirkedepartementet, forslag om omdanning eller oppløsning overfor generalforsamlingen. Oppløsning eller omdanning krever 2/3 flertall av generalforsamlingen.
Vedtektsendringer vedtas av generalforsamling, med 2/3 flertall, etter innstilling fra denne, styret eller Kultur- og kirkedepartementet. Kultur- og kirkedepartementet skal godkjenne endringer av §§ 3, 8 og 9 før disse gjøres gjeldende.

Logoer


Logopakke med logo for lys og mørk bakgrunn i eps, pdf og png format: MUO-logopakke. Trenger du andre formater eller versjoner av logoen ta kontakt med oss per e-post

Nyhetsbrev


– Få oppdateringer og annen nyttig informasjon rett i innboksen din. Meld deg på vårt nyhetsbrev