Workshop: Optimalisering av lytting for konsertproduksjon

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Optimalisert lytting er en nødvendighet for å kunne vurdere resultatet av din egen miks enten den er for konsert med publikum i salen eller konsert med publikum i det virtuelle konsertlokalet.

Helge A. Bentsen har laget en workshop for å vise hvordan teknikker vi bruker for måling og optimalisering av store PA-systemer kan overføres til mindre høyttalersystemer. For tiden mikser mange konserter på små høyttalersystemer i rom med varierende akustikk, workshopen har som mål å gi deg kontroll over det du hører. Hvordan gjengir høyttalerne du lytter på miksen din? Kan du stole på at det du hører har en representativ frekvens og faserespons?  

Workshopen tar utgangspunkt i et stereo lyttesystem med to høyttalere, to subwoofere og en DSP. Helge bruker Smaart V8 som måleprogram under optimaliseringen. Målet er å ende med et høyttalersystem som gjengir kilden lineært i frekvens og fase. OG hvis tiden strekker til, forske på en «huskurve».

Grunnleggende kjennskap til høyttalere, måleprogramvare og DSP er en fordel, men ikke en nødvendighet.

Om kursholder

Helge ble dratt med av sin mor på Åge Aleksandersen-konsert som åtteåring og har siden vært opptatt av lyd. Han bygde sin første høyttalere på ungdomsskolen, hoppa av en utdanning som telemontør og dro til Oslo for å begynne på lydteknikerutdanningen hos Niss. Har jobbet profesjonelt som lydtekniker siden 2004, reist Norge og Europa rundt med band. Han er meget interessert i høyttalere og systemteknikk, installert flere anlegg for Kulturrom og optimalisert utallige PA-systemer. Gjennomført kurs og har erfaring med et flertall PA-merker på proffmarkedet. Driver eget foretak innenfor konsertproduksjon og bygger høyttalere som hobby. Har fullført kurs i Smaart Fundamentals and Applications, Smaart Advanced User Practicum og SIM 3 Training and System Design.

Når: mandag 11.05 klokken 13:00-14:00
Hvor: Alle påmeldte deltagere vil å tilsendt link til webinaret 30 minutter før workshopen starter.

Workshopen er gratis. Ved spørsmål, ta kontakt med guro@kulturrom.no


Tiltak for et felt i krise

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Utbruddet av koronaviruset (COVID-19) og tiltakene myndighetene har iverksatt for å bekjempe spredningen, har ført til en svært vanskelig situasjon for alle som driver med musikk, dans og teater. Kulturrom jobber kontinuerlig med å finne løsninger for alle våre interessenter i denne ekstraordinære situasjonen.

De fleste arrangementer og øvinger er avlyst, og mange kjenner nå på en usikkerhet rundt hvordan fremtiden vil se ut. Stortinget har allerede vedtatt en rekke gode tiltak for å hjelpe frilansere uten oppdrag og faste ansatte som nå er permitterte. De statlige tiltakene er ekstremt viktige for denne sårbare gruppen.

Men andre har nå mistet hele sitt inntektsgrunnlag. For å redde kulturarenaene, som er selve grunnmuren for kulturlivet, trenger vi en reell kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging og avlysning av arrangement. Denne må omfatte både arrangører, øvingsanlegg og tekniske leverandører. Regjeringens kompensasjonspakke på 300 millioner kroner for bortfall av billettinntekter er dessverre ikke i nærheten av å være nok til å dekke det reelle behovet.

Konsertarrangørene alene melder om tap på 430 millioner for perioden mars-april og et ytterligere forventet tap på 2,8 milliarder kroner for perioden mai-september dersom denne situasjonen vedvarer.

Krisen har også rammet de tekniske leverandørene svært hardt. En utvidet kompensasjonspakke som dekker 25% av omsetning basert på fjorårets tall vil være en god start for å sikre denne delen av verdikjeden i tiden fremover.

Det er i tillegg helt avgjørende at vi sikrer overlevelsen til øvingsanlegg og produksjonslokaler. Disse opplever nå en sviktende betalingsevne hos sine leietakere grunnet avlyste arrangementer. Det bør umiddelbart etableres en støtteordning for utøvere slik at de blir i stand til å dekke sine leiekostnader.

Ta godt vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe vi kan bistå med i tiden fremover.

For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, samt utsette enkelte rapporteringsfrister. Flere tiltak kommer i tiden fremover, disse finner du her:

Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsrom

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at øvingsanleggene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden og at utøvere har et arbeidssted å gå tilbake til etter at krisen er over. 

Kulturrom lanserer derfor en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Tiltak for tilskudd og rapportering

For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, samt utsette enkelte rapporteringsfrister. 

Kurs og praksisplasser

Som følge av situasjonen vil alle ordinære kurs og praksisplasser i regi av Kulturrom utsettes på ubestemt tid. Vi vil imidlertid holde nettbaserte kurs og workshoper innenfor ulike temaer, disse kan du lese mer om her:

Foredrag om turnéplanlegging, turnéledelse og advance

I dette foredraget/samtalen tar Anne Amundsen Myrseth og Henrik Sandnes oss med på en hendelsesfull turné  på små og store klubber i Norge, en festival og også liten svipptur utenlands som bonus. Fra sine ståsteder som produksjonsleder for spillested/festival på den ene siden og turnéleder/production manager på den andre siden, tar de oss gjennom hele prosessen fra en konsert er bekreftet til den er gjennomført. 

Vi oppdaterer saken løpende med flere tiltak i tiden fremover.

Kulturrom med syv millioner til ekstra tiltak

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Kulturfeltet er svært hardt rammet av tiltakene for å begrense spredning av Covid-19. Alle arrangementer er avlyst, og store deler av inntektsgrunnlaget for kulturarenaer, utøvere og teknikere er borte. For å bidra til å sikre levedyktigheten til blant annet øvingsanleggene og at vi kommer kjapt i gang igjen med arrangement når krisen er over, avsetter Kulturrom syv millioner kroner til prøveordninger og midlertidige ordninger. 

«Arrangementsforbudet har negative økonomiske ringvirkninger for hele næringskjeden, og ikke alle deler er omfattet av myndighetenes kompensasjonspakker. Derfor er det svært viktig for oss i Kulturrom å tilpasse oss situasjonen, og gjøre det vi kan for å bidra til at kulturarenaene kommer seg gjennom krisen på en god måte.» – Kjetil Wevling, fungerende daglig leder. 

Fungerende daglig leder, Kjetil Wevling

Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsrom

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at øvingsanleggene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden og at utøvere har et arbeidssted å gå tilbake til etter at krisen er over. 

Kulturrom lanserer derfor en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

For å treffe behovet til øvingsanlegg for dans og teater bedre, gjøres det nå en justering i ordningen. Det kan normalt søkes om maksimalt kr. 4.000 i kompensasjon per rom, per måned. Nå vil det i enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres. Det vil åpne for at eksempelvis øvingsanlegg med en teater-, dans- eller produksjonssal og flere leietakere, vil kunne søke om et større beløp enn kr. 4000. Det er fortsatt åpent for å søke om kompensasjon for tapt leieinntekt i april måned.

Rammer og vilkår

Et øvingsanlegg er definert som en virksomhet som har drift av øvingsrom som formål. Kompensasjon utbetales på etterskudd hver måned, og første måned det kan søkes kompensasjon for vil være april 2020. Tilskudd beregnes ut fra den faktiske reduksjonen øvingsanlegget har gitt sine leietakere og det kan normalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. i enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres. Det vil åpne for at eksempelvis øvingsanlegg med en teater-, dans- eller produksjonssal og flere leietakere, vil kunne søke om et større beløp enn 4000,-. Søknadene vil bli behandlet fortløpende og søker må oppfylle generelle vilkår.

Obligatoriske vedlegg for alle søknader

  • Kreditnota/faktura som synliggjør redusert leiepris til leietaker
  • Eventuell bekreftelse på oppsigelse/avlysning/kansellering fra leietaker

Obligatoriske vedlegg for søkere som IKKE tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom

  • Leiekontrakt eller bekreftelse på eieforhold
  • Vedtekter

Ferdig utfylt søknadsskjema og obligatoriske vedlegg sendes til post@kulturrom.no.

Tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister

Guro Furunes PettersenAktuelt

Kulturrom har tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister den 1. hver måned. Les mer om disse her.

Innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør til konserter og forestillinger. Tilskuddet er begrenset oppad til kr 50.000 per kalenderår, og det kan søkes om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr inntil 4 ganger per år.

Utarbeidelse av servicerapport

Dette tilskuddsområdet kan benyttes om dere har kjøpt inn utstyr med tilskudd fra Kulturrom, som nå har vært i bruk i over 5 år. Det kan søkes om tilskudd på inntil 15.000,- til utarbeidelse av servicerapport fra eksternt firma eller fagperson. Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært vedlikehold, garantier, serviceavtaler eller skader som er omfattet av forsikring.

Planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg for inntil 50.000 kroner

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg i henhold til anbefalinger i servicerapport utarbeidet av eksternt firma eller fagperson. Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt, og er kjøpt inn med tilskudd fra Kulturrom.

Innkjøp av øvingsutstyr for inntil 50.000 kroner

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr som primært skal benyttes i øvingssammenheng, og det søkes om tilskudd for mindre enn 50.000,-.

Akustisk forprosjektrapport

Et forprosjekt har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Rapporten skal inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. En forprosjektrapport skal utføres av en fagakustiker. Tilskudd er begrenset oppad til 50.000,- for private aktører og 25.000,- for kommunale.

Midlertidig kompensasjonsordning for øvinganlegg

Kulturrom lanserte i staren av april en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Tiltak for tilskudd og rapportering

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Kulturrom jobber kontinuerlig med å tilrettelegge og finne løsninger vi som tilskuddsordning kan bidra med i denne ekstraordinære situasjonen. 

For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere, vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, samt utsette enkelte rapporteringsfrister. Flere tiltak vil komme i tiden fremover. 

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr

Tilskuddsmottakere som har fått tilsagn om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr før 1. mars vil motta tilskuddet selv om planlagte arrangementer har blitt avlyst som en følge av COVID-19. Disse arrangementene vil bli regnet som gjennomført og kvalifiserer dermed til utbetaling av tilskudd. Tilskuddsmottakere som ønsker det, får mulighet til å omdisponere tilskuddet de har fått innvilget til andre arrangement etter at arrangementsforbudet er opphevet.

Rapporteringsfrister

Kulturrom utsetter rapporteringsfristen for alle tilskuddsmottakere i første tildelingsrunde i 2019 med seks måneder. (2. desember 2020)

Rapporteringsfrist for tilskuddsmottakere med månedlig frist for øvingsutstyr og akustisk forprosjektrapport vil også utsettes med seks måneder fra sin opprinnelige frist.

Har du spørsmål knyttet til dette, kontakt oss på post@kulturrom.no eller telefon: 21 37 88 10

Foredrag om turnéplanlegging, turnéledelse og advance

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden, Ukategorisert

«Hadde jeg bare visst dette i forkant..»

I dette foredraget/samtalen tar Anne Amundsen Myrseth og Henrik Sandnes oss med på en hendelsesfull turné  på små og store klubber i Norge, en festival og også liten svipptur utenlands som bonus. Fra sine ståsteder som produksjonsleder for spillested/festival på den ene siden og turnéleder/production manager på den andre siden, tar de oss gjennom hele prosessen fra en konsert er bekreftet til den er gjennomført. Vi får en grundig gjennomgang av fallgruver, praktiske tips og artige historier fra den virkelige verden and beyond! Er vi virkelig heldige får vi også endelig svaret på hvorfor Van Halen ba arrangøren fjerne alle de brune M&M’ene fra godteskålen! Og nei, det hadde faktisk ingenting med eksentriske preferanser for godteri å gjøre!

Alle påmeldte deltakere får tilgang på en Dropbox som oppsummerer foredraget samt maler på de fleste dokumenter og skjemaer du trenger for å planlegge og gjennomføre en profesjonell turné med et band eller operere som en profesjonell konsertarrangør. Foredraget er gratis og passer for alle som har noe med planlegging og avvikling av konserter å gjøre, enten du er konsertarrangør, jobber med festival, er produsent, lyd-/lystekniker, backlinetekniker, turnéleder, musiker, bookingagent osv.

Om foredragsholderne

Anne Amundsen Myrseth jobber til daglig som produksjonsleder og arrangementsansvarlig på Sentrum Scene, Rockefeller og John Dee i Oslo. I tillegg har hun lang erfaring med festivalproduksjon fra bl.a. Øyafestivalen, by:Larm, Slottsfjellfestivalen, Miniøya og Norwegian Wood.

Henrik Sandnes har erfaring som backlinetekniker med bl.a. Maria Mena, Surferosa, Henning Kvitnes, Claudia Scott og Turbonegro. Han har vært turneleder for CC Cowboys siden 2004 og jobber til daglig som arrangementsansvarlig på Riksscenen. Han har også turnert i både Norge og Europa med en rekke band og for tiden spiller han i Senjahopen.

Når: mandag 20.04 klokken 13:00-15:00
Hvor: Alle påmeldte deltagere vil å tilsendt link til webinaret

Foredraget er gratis og påmeldte deltagere mottar link til webinaret. Påmelding er bindende.

Kulturrom har hjemmekontor

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturroms ansatte vil etter oppfordring fra Helsedirektoratet jobbe hjemmefra i tiden fremover, for å bidra til å redusere spredning av viruset COVID-19.

Dette tiltaket vil ikke medføre merkbare konsekvenser for ordningens virke. Ved behov kan du nå oss på på telefon og mail.

Vi tenker på våre tilskuddsmottakere og det øvrige kulturfeltet i denne utfordrende tiden. Ta vare på hverandre og ta kontakt om vi kan bistå på noe vis.

Kontaktinformasjon

Administrasjon / informasjon
Astrid Fuglevaag
astrid@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 10

Rådgiver / saksbehandler
Ketil Havgar
ketil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 12

Rådgiver / saksbehandler
Nina Popperud
nina@kulturrom.no 
Direkte tlf: 21 37 88 15

Fungerende daglig leder / fagutvikling
Kjetil F. Wevling
kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 13

Kommunikasjonsansvarlig
Thomas Aslaksen
thomas@kulturrom.no 
Direkte tlf: 21 37 88 14
Mobil: 48 00 57 79

Kommunikasjon / administrasjon (vikar)
Guro Furunes Pettersen
guro@kulturrom.no
Mobil: 91 75 11 35DTeknikk i balanse – søknadsfrist 1. april

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Teknikk i balanse er et samarbeid mellom Kulturrom og Balansekunst, og en av våre viktigste kompetansesatsninger. Prosjektet hadde oppstart i 2013 med formål om å bidra til jevnere kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet. Gjennom praksisprogrammet ønsker vi å oppmuntre og stimulere til at flere kvinner, ikke-binære og transpersoner utdanner seg og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk. Praktikantene vil få et skreddersydd praksisprogram og mentor i praksisperioden.

Hvem kan søke om praksisplass?

Målgruppen for praksisplassordningen er kvinner, ikke-binære og transpersoner som studerer lys/lyd, er frivillig konserttekniker eller har noe praktisk erfaring innen lys-, lyd- eller sceneteknikk.

Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet profesjonelt nettverk. Har du en del erfaring fra før av kan du søke ordningen om å få utvidet eller annen praktisk praktisk erfaring, samt bredere nettverk i feltet. Vi vil ta en prat i forkant for å kartlegge ønsker og mål for praksistiden og skreddersy praksisprogrammet for deg.

Tidligere deltagere i praksisprogrammet har fått tilbud om flere oppdrag fra firmaene de har vært utplassert hos i etterkant. Det tilbys praksisplass til tre personer og Kulturrom og firmaene velger i samråd ut praktikanter etter endt søknadsrunde.

Praktisk info

Du vil få svar på søknaden ca. fire uker etter søknadsfristen og hvis du får tilbud om praksisplass har du to uker på å bekrefte at du ønsker den og signere avtale for praksisperioden.

Kulturrom dekker faktiske kostnader knyttet til reise og overnatting i forbindelse med praksisplassprogrammet etter nærmere avtale. I tillegg vil du få en sum utbetalt per praksisdag etter fastsatt sats, som kompensasjon for eventuell annen tapt arbeidsinntekt. Skriftlig avtale for praksisperioden underskrives før praksisperioden begynner. Merk at søker må være over 18 år.

Kontakt

Kontakt gjerne Guro Furunes Pettersen på guro@kulturrom.no eller 917 511 35 hvis du lurer på noe.

Søknadsfrist er 1. april 2020 kl 23:59.

NB: Søker må være over 18 år gammel, personlig egenhet vektlegges. Ordningen er åpen for kvinner, ikke-binære og transpersoner.


Sceneteknikkens utfordringer – kartlegging av feltet

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

De siste årene har det vært et økt fokus på profesjonalisering av musikkfeltet. Med stadig høyere krav til musikernes livepresentasjon, opplever vi i perioder stor mangel på kvalifiserte lysdesignere og lys- og lydteknikere.  Hvorfor?

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. En naturlig følge av dette er at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på hva disse endringene har å si for det scenetekniske livefeltet. Derav har Kulturrom inngått et samarbeid med Daniel Nordgård og Universitetet i Agder (UiA) for å kartlegge scenetekniske yrker. Kartleggingen vil se nærmere på bransjens bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold, samt kjønnsbalanse og muligheter for en normalisert hverdag. Vi er i tillegg en av partene i arbeidsgruppen for opprettelsen av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge, nedsatt av Creo.

Under by:Larm fikk vi med oss representanter fra arbeidsgruppen, bestående av Tone Østerdal (Norske Konsertarrangører), Hans Ole Rian (Creo), Rhiannon Hovden Edwards (Virke), Geir Johansen (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon) og moderator Kjersti Vikør (Kulturrom). De diskuterte utfordringer og mulige løsninger knyttet til de foreløpige resultatene som ble lagt frem ved Daniel Nordggård (UiA).

En profesjonalisert musikkbransje i alle ledd? 

Vi opplever generelt et økt fokus på profesjonalisering i bransjen forøvrig når det kommer til utdanningsmuligheter, arbeidsforhold, kjønnsbalanse etc. Men ser at vi ikke sitter med god nok informasjon om disse områdene når det kommer til det scenetekniske feltet.

«Det har vært mye snakk om profesjonaliseringen i musikkbransjen de siste årene, men vi må ikke innbille oss at vi er ferdig jobba. Teknikerne utgjør en yrkesgruppe som alle i livefeltet er helt avhengige av, men som vi vet forsvinnende lite om arbeidsforholdene til. Derfor er det på høy til at vi setter fokus på akkurat dette nå.»  – Tone Østerdal, daglig leder Norske Konsertarrangører.

Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.
Foto: Ellen Lorenzen

Mangel på kvalifisert personell

Det har allerede i flere år vært påpekt fra det scenetekniske feltet at det i perioder er stor mangel på kvalifisert personell. Samtidig har den eneste lystekniske utdanningen på høyere nivå i Norge forsvunnet, og de tilgjengelige lydtekniske utdanningene er i all hovedsak utdanninger innen studioteknikk. Den beinharde konkurransen og forventningene i livemarkedet, både i Norge og internasjonalt, gjør at livepresentasjonen til musikerne er uhyre viktig.

«I en tid hvor inntektsgrunnlaget for musikere og feltet generelt har hatt en dreining fra studioinnspilt musikk til konsertvirksomhet er det svært uheldig at vi ikke kan tilby en bransjetilpasset høyere utdanning for det scenetekniske feltet i Norge. For å levere å levere konkurransedyktig kvalitet på produktet trengs det kvalifiserte lydesignere og lys- og lysteknikere.» – Kjetil Wevling, fungerende daglig leder Kulturrom.

For å ha en god sjanse for å lykkes med opprettelsen av nye utdanninger, må både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden jobbe sammen og presentere en ferdigstilt plan. Det ble derfor på slutten av 2019 nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe for opprettelse av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge.

Hva vet vi egentlig?

En kartlegging av det scenetekniske feltet mener vi er et viktig verktøy for å innhente kunnskap og kompetanse om et felt vi per i dag vet for lite om arbeidsforholdene til, og ikke minst jobbe systematisk for å bedre disse forholdene.

Daniel Nordgård, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
Foto: Jørund Pedersen

«Veien til lyd- og lyspulten går gjennom mislykkede musikk-karrierer, uutholdelig teoretiske skolefag, eller fullspekkede menigheter med topp utstyr og masse hjerterom! Eller? Vi vet egentlig forferdelig lite om veiene inn i tekniker-rollen, hva som er deres ambisjoner og hvordan arbeidshverdagen egentlig er. Kanskje er det på tide å lære litt mer om denne yrkesgruppen som tross alt er helt sentral for artist, så vel som publikum og arrangører.»- Daniel Nordgård, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Fri Kunst 2020

Guro Furunes PettersenAktuelt, Ukategorisert

Denne uken feirer vi kunstnerisk ytringsfrihet. FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner. 

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger. 

Kulturrom stiller seg bak dette viktige initiativet. Rom for kultur er grunnlaget for all aktivitet – og uavhengig om det gjelder barn eller voksne, frivillighet eller næringsutvikling, amatør eller profesjonell, så starter det alltid med et sted. Å tilrettelegge for at det finnes egna og utstyrte rom for kultur uansett hvor i landet man bor, er viktig for kunstnerisk frihet.

FRI KUNSTs mål er:

  • å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,
  • å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,
  • å bevare kunstens autonomi – gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.