Forlengelse og justering av midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at øvingsanleggene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden og at utøvere har et arbeidssted å gå tilbake til etter at krisen er over. 

Kulturrom lanserte i starten av april en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen omfatter driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Forlengelse og justering av ordningen

Den midlertidige kompensasjonsordningen for øvingsanlegg med tapte leieinntekter forlenges ut 2020. Vi ønsker å fordele midlene slik at de dekker reelle behov. Det vil være noen innstramminger i kriteriene for søker, da mange leietakere ikke er i samme akuttsituasjon som i vår, samt at andre kompensasjonsordninger vil dekke en andel av de som så langt har mottatt kompensasjon fra Kulturrom.

Justeringene som nå vil fremkomme i søknadsskjema omfatter følgende punkter: 

 • Et krav om at søker må bekrefte at de ikke har mottatt midler til å dekke tapte leieinntekter fra en annen instans.
 • For øvingsanlegg hvor leietakerne viderekompenseres: Et utfyllingsfelt for en mer detaljert beskrivelse av leietakernes situasjon. Vi ber om at øvingsanlegget er i dialog med sine leietakere og søker kompensasjon for de som reelt har mistet oppdrag og som fortsatt merker konsekvensene av koronautbruddet på økonomien.
 • For øvingsanlegg som er omfattet av oppsigelser, manglende betaling eller tomme rom vil det være nødvendig å beskrive hva som er gjort for å endre situasjonen, f.eks. om det er gjort aktive forsøk på å få inn nye leietakere.

Ordningen utvides ut 2020

Rammer og vilkår

Et øvingsanlegg er definert som en virksomhet som har drift av øvingsrom som formål. Kompensasjon utbetales på etterskudd hver måned, og første måned det kan søkes kompensasjon for vil være april 2020. Tilskudd beregnes ut fra den faktiske reduksjonen øvingsanlegget har gitt sine leietakere, eller det faktiske tapet øvingsanlegget opplever ved oppsigelser eller manglende betaling. Det kan normalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. I enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres. Det vil åpne for at eksempelvis øvingsanlegg med en teater-, dans- eller produksjonssal og flere leietakere, vil kunne søke om et større beløp enn 4000,-. Søknadene vil bli behandlet fortløpende og søker må oppfylle generelle vilkår. 

Obligatoriske vedlegg for alle søknader

 • Kreditnota/faktura som synliggjør redusert leiepris til leietaker
 • Eventuell bekreftelse på oppsigelse/avlysning/kansellering fra leietaker

Obligatoriske vedlegg for søkere som IKKE tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom

 • Leiekontrakt eller bekreftelse på eieforhold
 • Vedtekter 

Ferdig utfylt søknadsskjema og obligatoriske vedlegg sendes til post@kulturrom.no.

Program fagdag Bergen

Guro Furunes PettersenUkategorisert

10:30 Registrering

Klokken 11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen. Vi gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser, samt effektene av disse.

11:15 Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres av Daniel Nordgård. 

Daniel er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Der underviser han i music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje. Utover sitt akademiske arbeid, har Nordgård en rekke verv i styrer og utvalg for kulturlivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Jørund Pedersen

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj. 

12:30 Panelsamtale del 1

13:30 Pause

13:45 Panelsamtale del 2


Program fagdag Stavanger

Guro Furunes PettersenUkategorisert

10:30 Registrering

Klokken 11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen ved daglig leder Karen Sofie Sørensen. Vi gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser, samt effektene av disse.

Foto: Jonathan Vivaas Kise 

11:15 Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres av Daniel Nordgård. 

Daniel er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Der underviser han i music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje. Utover sitt akademiske arbeid, har Nordgård en rekke verv i styrer og utvalg for kulturlivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Jørund Pedersen

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj. 

12:30 Panelsamtale del 1

13:30 Pause

13:45 Panelsamtale del 2

Program fagdag Tromsø

Guro Furunes PettersenUkategorisert

10:30 Registrering

Klokken 11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen. Vi gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser, samt effektene av disse.

11:15 Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres av Daniel Nordgård. 

Daniel er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Der underviser han i music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje. Utover sitt akademiske arbeid, har Nordgård en rekke verv i styrer og utvalg for kulturlivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Jørund Pedersen

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj. 

12:30 Panelsamtale del 1

13:30 Pause

13:45 Panelsamtale del 2

Program fagdag Trondheim

Guro Furunes PettersenUkategorisert

10:30 Registrering

Klokken 11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen. Vi gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser, samt effektene av disse.

11:15 Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres av Daniel Nordgård. 

Daniel er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Der underviser han i music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje. Utover sitt akademiske arbeid, har Nordgård en rekke verv i styrer og utvalg for kulturlivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Jørund Pedersen

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj. 

12:30 Panelsamtale del 1

13:30 Pause

13:45 Panelsamtale del 2


Program fagdag Oslo

Guro Furunes PettersenUkategorisert

10:30 Registrering

Klokken 11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen ved daglig leder Karen Sofie Sørensen. Vi gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser, samt effektene av disse.

Foto: Jonathan Vivaas Kise

11:15 Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres av Daniel Nordgård.

Daniel er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Der underviser han i music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje. Utover sitt akademiske arbeid, har Nordgård en rekke verv i styrer og utvalg for kulturlivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Jørund Pedersen

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj.

12:30 Panelsamtale del 1

13:30 Pause

13:45 Panelsamtale del 2

Fagdag: Koronakrise og fremtiden for scenetekniske yrker

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Kulturrom inviterer til fagdager i Bergen, Tromsø, Oslo, Stavanger og Trondheim, hvor vi setter fokus på koronakrisen og fremtiden for de scenetekniske yrkene.

Tiltakene for å begrense koronakrisen har truffet kulturlivet særdeles hardt, og ser dessverre ut til å bli langvarige. De fleste i bransjen har nå gått over et halvt år uten arbeid eller oppdrag, dette er selvsagt både en stor økonomisk og mental påkjenning.

Med mye usikkerhet rundt fremtiden er faren for kompetanseflukt stor og vi frykter langsiktige og alvorlige konsekvenser for en bransje som allerede er periodevis underbemannet. Når det samtidig ikke eksisterer bransjetilpassede utdanninger som sørger for nyrekruttering, går bransjen en usikker fremtid i møte. Undersøkelser viser også at den prosentvise andelen som benytter seg av de ulike kompensasjonsordningene er relativt lav. Treffer egentlig kompetanseordningene bransjens behov?

Det er gratis å delta på fagdagen og innholdet passer for alle som jobber profesjonelt innen scenetekniske yrker, som lyd- og lysteknikere, lysdesignere, AV-teknikere, riggere, stagehands, produksjonsmedarbeider, backlineteknikere med flere.

Program

10:30 Dørene åpner og registrering

11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen, og gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser av effektene av disse.

11:15 Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres.

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj.

12:30 Panelsamtale
Det blir en todelt panelsamtale hvor vi inviterer lokale ressurspersoner som vil bestå av representanter fra flere ledd i bransjen, til å diskutere koronakrisen og fremtiden for scenetekniske yrker. Samtalen vil ta for seg både aspektene for enkeltpersoner og hvilke overordnede strukturer som må på plass for å komme oss gjennom krisen, samt ha en bærekraftig sceneteknisk bransje i årene fremover. Det blir mulighet for både spørsmål og kommentarer fra salen.

Tid og sted

Oslo: Tirsdag 6. oktober klokken 11:00-15:00, Rockefeller

Trondheim: Tirsdag 13. oktober klokken 11:00-15:00, Olavshallen i samarbeid med Tempo

Tromsø: Tirsdag 27. oktober klokken 11:00-15:00, Tvibit

Stavanger: Tirsdag 3. november klokken 11:00-15:00, Tou

Bergen: Tirsdag 10. november klokken 11:00-15:00, USF Verftet

Merk: Det er bindende påmelding og et begrenset antall plasser.

Smittevern

Det tas forhåndsregler for smittevern på våre samlinger. Dette innebærer at: 

 • vi bruker lokaler som er store nok til å overholde regelen om 1 meter avstand.
 • det plasseres antibac flere steder i lokalet.
 • vi tar opprop og loggfører hvem som er tilstede.
 • det er ansvarlig arrangør tilstede for å informere og følge opp smittevernstiltakene.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 14

Intervju: Øveriet Sandvika

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere?
Vi tok en prat med daglig leder i Øveriet, Magnus Westgaard.

Hva er egentlig Øveriet Sandvika?

Høsten 2015 ble Øveriet kontaktet av Tanken, som er et kommunalt kulturhus i Sandvika med et stort mangfold av kulturelt innhold. De ønsket at Øveriet skulle etablere seg i Sandvika, for å dekke et økende behov for gode øvingsrom i kommunen og distriktet. Etter å ha vokst en del i Oslo gjennom flere år var dette en spennende tanke for oss, og dialogen startet i det små. Resultatet har blitt en ganske unik samarbeidsmodell, hvor øvingsanlegget Øveriet Sandvika har blitt til som et spleiselag mellom en privat kulturaktør (Øveriet), en kommunal aktør (Bærum kulturhus/Tanken), en privat gårdeier (Andenæs Eiendom) og en statlig støtteordning (Kulturrom). Øveriet Sandvika åpnet i august med 8 nye øvingsrom, pluss et av Tankens eksisterende øvingsrom som Øveriet har overtatt driften av. Vi er veldig stolte av det nye anlegget, og gleder oss stort over at det nå endelig er aktivitet i lokalene. Selv om driften er noe begrenset på grunn corona-situasjonen, er det nå aktivitet på alle rom!

Bilde fra et av de splitter nye øvingsrommene hos Øveriet Sandvika. Foto: Christian Zervos

Kan du fortelle om en kulturbegivenhet som rørte deg i år?

Jeg skulle gjerne ha sagt åpningsmarkeringen for Øveriet Sandvika… Men den ble markert i det stille, ikledd snekkerbukser og med kaffe på termos! Coronaen satte en stopper for alle planene våre om feiring og markering, både i Sandvika og for den nye avdelingen vår i Oslo som sto ferdig i april. Jeg har ikke fått med meg så mange kulturbegivenheter etter 12. mars. Jeg har vært prosjektleder for to forholdsvis store byggeprosjekter parallelt med jobben som daglig leder på Øveriet, midt i en pandemi som rammet vår bransje hardt. Så tiden har ikke strukket til for å utforske de nye digitale plattformene for min del. Men jeg var på konsert med Fieh i februar, det var overraskende forfriskende! Nesten sjokkerende hvor mange flinke musikere og artister som vokser opp og frem i Norge!

«Kunst og næring skapes, sosiale bånd knyttes og forsterkes, året rundt og til alle døgnets tider.» -Magnus Westgaard, daglig leder Øveriet

Hva driver deg?

Jeg hadde en opplevelse en del år tilbake i tid, helt i starten av Øveriet. Jeg tenker det var i 2008-2009, da Øveriet var kun én avdeling med 18 øvingsrom. Jeg jobbet fortsatt hovedsakelig som frilansmusiker, og hadde lager for utstyret mitt på Øveriet. Det var ikke alle spillejobber som var like givende, og det er mye rigging og slit som hører med et slikt yrke. Etter en sein spillejobb en lørdag skulle jeg sette ting tilbake på lageret, og trillet utstyret forbi flere rom hvor jeg kunne høre at det var band som øvde. Jeg var i utgangspunktet kjempesliten og litt lei etter en tung spillejobb, men ble fylt av energi og entusiasme da det gikk opp for meg at her sitter det mange musikere midt på natta og koser seg med det de elsker å drive med. Kunst og næring skapes, sosiale bånd knyttes og forsterkes, året rundt og til alle døgnets tider – i lokalene som startet med en drøm jeg delte med min kollega Gerhard Mork. Dette ble et skjellsettende øyeblikk som skulle definere retningen livet mitt skulle ta. Det gikk opp for meg hva som gir meg energi, og hva som virkelig driver meg. Dette har drevet meg i alle Øveriets byggeprosjekter siden, og i det daglige arbeidet med å videreutvikle og profesjonalisere driften av våre øvingsanlegg.

«Uten økonomisk støtte ville leieprisene for øvingsrommene måtte settes så høyt at de færreste ville hatt råd til å bruke lokalene.»

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?

Uten Kulturroms tilskudd hadde Øveriet fortsatt kun bestått av de 18 øvingsrommene vi bygde i 2006. Dette første byggeprosjektet ble til med egne midler – sparepenger, salg av leilighet, privatlån med sikkerhet i foreldres boliger – og veldig høy grad av egeninnsats og ungdommelig galskap! Da vi gjorde alvor av drømmen om å vokse i 2012 (avdeling 2, med 10 nye øvingsrom), skjønte vi at ting måtte planlegges og gjennomføres på en litt bedre måte enn i 2006. Det er utrolig dyrt å bygge gode øvingsrom som imøtekommer krav til blant annet akustikk, lydisolasjon, ventilasjon, logistikk og HMS. Uten økonomisk støtte ville leieprisene for øvingsrommene måtte settes så høyt at de færreste ville hatt råd til å bruke lokalene. Så uten støtte fra Kulturrom hadde avdeling 2 og alle påfølgende prosjekter blitt skrinlagt. For Øveriet Sandvika sin del så fungerte støtten fra Kulturrom som en slags katalysator for å skaffe til veie resten av investeringsmidlene som trengtes for å kunne realisere prosjektet. Både i form av å være et slags «godkjent-stempel» overfor våre nye samarbeidspartnere, men også på den måten at hver krone investert i prosjektet utløste mer midler enn det hver enkelt investerte – på grunn av forhåndsinnvilget støtte fra Kulturrom.

Øveriet Sandvika åpnet i august 2020 med 8 nye øvingsrom, pluss et av Tankens eksisterende øvingsrom som Øveriet har overtatt driften av. Foto: Christian Zervos

Gitt den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i akkurat nå: Hva skjer videre med Øveriet Sandvika?

Alle rommene våre er nå tatt i bruk, og det ser foreløpig ut til at Øveriet Sandvika vil klare seg gjennom den skjøre oppstartsperioden, til tross for corona-situasjonen. Dette er i stor grad takket være et godt samarbeid med Tanken og Bærum kommune, som har gitt oss mulighet til å redusere leieprisene en stund fremover. Ingen vet hvor mange måneder eller i verste fall år denne situasjonen vil vare, men det er all grunn til å tro at vår bransje vil være rammet i lang tid. I Sandvika har vi foreløpig klart oss uten hjelp fra Kulturroms kompensasjonsordning (som har vært redningen for Øveriet Oslo), men vi håper jo at det fortsatt er tilsvarende ordninger tilgjengelig så lenge bransjen vår har behov for hjelp. I tiden fremover vil mye dreie seg om å klare å holde åpent til tross for økt smitte i samfunnet. Det handler om fortsatt fokus på smittevern og beredskap, og raske tiltak ved eventuelle negative endringer i situasjonen. Når situasjonen om forhåpentligvis ikke så alt for lenge har blitt vesentlig bedre, og restriksjonene har blitt fjernet, gleder vi oss til å begynne arbeidet med å flette Øveriet Sandvika inn i resten av driften på Tanken. Det er mange potensielle synergier ved å være samlokalisert med et så kreativt og mangfoldig kulturhus. Foreløpig må alle holde seg stort sett inne på sitt eget rom, noe som er vel og bra. Men det er når kreativ energi møtes over en kopp kaffe, eller utenfor en åpen dør hvor den nyeste miksen til nabobandet spilles, at det virkelig oppstår magi!

Øveriet Sandvika AS fikk tilskudd fra Kulturrom på 2 000 000,- til bygging av 8 øvingsrom tilknyttet Tanken, våren 2018.

Kartlegging av scenetekniske yrker – del 2: Koronakrisen

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom gjennomførte i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) i vår en kartlegging av scenetekniske yrker. Vi gjør vi nå en oppfølging av denne for å øke kunnskapen om effektene av koronakrisen, kompetanseflukt og fremtiden for bransjen.

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. En naturlig følge av dette er at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på hva disse endringene har å si for det scenetekniske livefeltet. En kartlegging av det scenetekniske feltet mener vi er et viktig verktøy for å innhente kunnskap og kompetanse om et felt vi per i dag vet for lite om arbeidsforholdene til, og ikke minst jobbe systematisk for å bedre disse forholdene. 

Det er også essensielt å belyse hvordan COVID-19 har påvirket forholdene i feltet.

Hva kartlegges?

Kartleggingen vil se nærmere på bransjens bemanningsbehovutdanningsmuligheter og arbeid- og lønnsforhold og effektene av koronakrisen.

Hva vil kartleggingen brukes til?

Kartleggingen vil være et viktig verktøy i Kulturroms interessepolitiske og kompetansehevende arbeid innenfor det scenetekniske yrket. Det er i dag lite faktabasert kunnskap om hvordan koronakrisen påvirker scenetekniske yrker og spesielt faren for kompetanseflukt. Dette ønsker Kulturrom å sette fokus på i tiden fremover.

Kartleggingen vil også bli brukt som underlag i arbeidet med opprettelse av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge, hvor Kulturrom er en av partene i en arbeidsgruppe nedsatt av Creo. Arbeidsgruppen består ellers av VirkeNorske Konsertarrangører og Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 13

Spørreundersøkelsen vil ta ca 7 minutter, den er anonym og det er Daniel Nordgård og Øystein Flemmen ved Universitet i Agder som er ansvarlige for prosjektet.

Stor økning i antall søknader til Kulturrom

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Kulturroms andre hovedsøknadsfrist var 1. september. Rekordmange søkte tilskudd.

Da portalen stengte kl. 13:00 den 1. september, kunne vi telle 248 søknader i bunken. Fra før av i år har Kulturrom fått inn 272 søknader fra hele landet, noe som resulterer i et rekordantall allerede før året er omme. Søknadene dekker et bredt spekter av sjangre og uttrykk, samt viser en god geografisk spredning.

Fikk du ikke søkt tilskudd denne runden? Sjekk om behovet ditt dekkes av ordningene med månedlige søknadsfrister her.

Dobling fra 2018

Sammenlignet med 2018 ser vi en dobling i antall søknader og en stor økning i den totale søknadssummen. Dette kommer blant annet som en følge av utvidelsen av ordningen til også å gjelde kor, korps og teater i 2019, men Kulturrom ser også en markant økning fra 2019, da utvidelsen trådde i kraft.

Oversikt over antall søknader:

 • 2018 – 268 søknader
 • 2019 – 484 søknader
 • 2020 – 520 søknader (så langt)

Daglig leder Karen Sofie Sørensen ser på utviklingen som et tydelig tegn på hva som trengs fremover:

– Vi har merket en markant økning i søknadsmengden til Kulturrom de siste årene. Dette gjør det veldig tydelig at behovet for egnede kulturrom til opplevelse og utøvelse av kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk, er viktigere en noen gang. Vi skal tilbake til den nye normalen etter COVID-19, og da er kulturens infrastruktur en avgjørende brikke på veien.

Fra tilskuddsmottaker Verkstedhallen på Svartlamoen i Trondheim. Foto: Thor Egil Leirtrø